Kasutuslubade taotlemine

Kasutusloa taotlemine

Enne ehitise kasutamise algust tuleb ehitusseadustikus sätestatud juhtudel taotleda kasutusluba. Kasutusloaga määratakse ehitise kasutamise otstarve või muudetakse seda.

Ülaltoodud sättest tuleneb kasutusloa eesmärk:

 • Kasutusluba tõendab ehitise nõutele vastavust kasutusloa andmise ajal.
 • Kasutusluba lubab ehitist kasutada kasutusloa taotluses märgitud eesmärgil.
 • Kasutusloas määratakse ehitise kasutamise otstarve

Kasutusloa taotluses märgitakse järgmised andmed:

 • Taotleja nimi ja kontaktandmed.
 • Taotluse esitamise kuupäev ja allkiri.
 • Kasutusloa kättetoimetamise viis.
 • Taotlust hõlmavakinnisasja andmed ja katastritunnus.
 • Taotlemise eesmärk, sh ehitise kirjeldus, kasutamise otstarve ja ehitamise liik.
 • Ajutise ehitise kasutamise korral kasutamiseks taotletav aeg.
 • Ehitise hooldusjuhend.
 • Ehitist ehitanud isiku andmed.
 • Ehitusprojekti koostanud isiku andmed.
 • Ehitusprojekti nõutele vastavust kontrollinud sõltumatu pädeva isiku andmed.
 • Energiamärgis.
 • Tõendid ehitise auditi kohta.
 • Ehitusdokumendid.
 • Andmed riigilõivu tasumise kohta.